https://www.megafan.be/algemene-voorwaarden/

Handelsvoorwaarden Verenigingen

Megafan.be

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de vereniging of organisatie van de diensten van Z11 op de website Megafan.be. De verhouding tussen partijen dient te worden gekwalificeerd als een “handelsagentuurovereenkomst”, waarbij Z11 aangesteld wordt als handelsagent en de vereniging of organisatie als principaal in het kader van de verkoop van producten op Megafan.be.

Artikel 1 – Partijen & Voorwerp

Dhr. Oliver Nagels, handel drijvend onder de handelsnaam Z11 en Megafan (hierna: “Z11”), stelt een platform ter beschikking aan organisaties die verkoopacties wensen te organiseren. Z11 treedt daarbij op als “handelsagent”.

De organisatie (hierna: “Organisatie”) die een beroep doet op Z11 voor de online verkoop van producten aan consumenten, krijgt een webruimte ter beschikking van Z11. De organisatie treedt daarbij op als “principaal”.

Partijen sluiten een handelsagentuurovereenkomst, waarbij Z11 optreedt in naam en voor rekening van de Organisatie.

Partijen willen samenwerken op basis van wederzijdse onafhankelijkheid. Z11 heeft geen zeggenschap over de Organisatie, die dus geenszins in ondergeschikte band zal zijn ten opzichte van Z11. Hij zal zijn taken echter uitvoeren in nauw overleg met de Organisatie. 

Artikel 2 – Overeenkomst & Opdracht

2.1. Van zodra de Organisatie besluit een beroep te doen op de diensten van Z11, werkt Z11 een virtuele verkoopsruimte (hierna: “Verkoopsruimte”) uit op het online platform van Megafan.be (hierna: “Platform”). De Organisatie maakt daarbij een keuze van één of meerdere producten uit het assortiment van Z11. Daarnaast mag de Organisatie ook eigen producten op het Platform te koop zetten.

2.2. De Organisatie staat zelf in voor de administratieve afhandeling van bestellingen, de levering van producten, de herroeping en terugzending van producten, klachtenbehandeling en facturatie.

2.3. Z11 ontvangt de betalingen van de consument bij bestelling. De Organisatie krijgt wekelijks een afrekening van de bestellingen, de eventuele aankoopkosten van Z11-producten en de gebruikstarieven. De netto bedragen worden vervolgens doorgestort naar de Organisatie.

2.4. De opdracht van Z11 bestaat erin om de online verkoop via het eigen Platform van Megafan.be te faciliteren. Z11 zal zijn bijzondere kennis, expertise en commerciële contacten ter beschikking stellen van de Organisatie met het oog op de goede promotie en verkoop van de artikelen; Z11 verbindt zich ertoe om hiervoor redelijke inspanningen te leveren. Z11 is niet verplicht tot actieve marktontwikkeling.

2.5. De Organisatie behoudt zich het recht voor om het productassortiment op de eigen Verkoopsruimte te wijzigen, in te perken of uit te breiden. Dit gebeurt steeds in onderling overleg met Z11 om de technische aanpassingen te verzorgen. 

Artikel 3 – Onafhankelijkheid van Z11

3.1. Z11 voert de opdracht uit zonder enige band van ondergeschiktheid ten opzichte van de Organisatie, en dus als onafhankelijke handelsagent. 

Bijgevolg organiseert Z11 zijn activiteiten naar eigen inzicht en beschikt hij vrij over het verloop van zijn tijd. De wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten (Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) is derhalve niet van toepassing. 

3.2. Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen, gevoerd tussen de Partijen, dienen aanzien te worden als onontbeerlijk werkinstrument om hen toe te laten hun verbintenissen onder de Overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen de Partijen. 

3.3. De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door Z11 in de uitoefening van zijn activiteit wordt berokkend. 

Artikel 4 – Exclusiviteit

Aan Z11 wordt geen exclusief recht verleend om zijn opdracht uit te voeren. De Organisatie behoudt het recht om rechtstreeks met mogelijke klanten te onderhandelen.

Ook ten aanzien van de Organisatie opereert Z11 niet exclusief. Z11 kan, mag en zal meerdere Verkoopsruimtes uitbaten op het Platform voor meerdere andere organisaties.

Artikel 5 – Duur & Beëindiging

De Overeenkomst treedt in op het moment dat de Organisatie zich aanmeldt bij Z11 en zich akkoord verklaart met deze Handelsvoorwaarden. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten.

Iedere Partij kan de samenwerking stopzetten en de Overeenkomst éénzijdig opzeggen met een termijn van een week, waarbij de laatste rapportering en afrekening zal gelden als afsluiting van de samenwerking.

Iedere Partij kan de Overeenkomst ook onmiddellijk beëindigen zonder opzeggingstermijn op basis van een uitzonderlijke omstandigheid of ernstig wangedrag van de andere Partij. Z11 zal in dat geval een afrekening opmaken van de lopende week. Deze beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om in voorkomend geval schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Algemene verbintenissen van Z11

6.1. Z11 verbindt zich ertoe de belangen van de Organisatie te beschermen en loyaal en te goeder trouw te handelen en de Opdracht met ernst en toewijding uit te voeren. 

6.2. Z11 verbindt zich ertoe: 

    

Artikel 7 – Subagenten

Z11 stelt voorlopig geen subagenten aan voor de uitvoering van de Opdracht, maar is daar wel toe gerechtigd. De Organisatie verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord.

 

Artikel 8 – Ontvangsten

Bestellingen die binnen de Verkoopsruimte worden geplaatst, worden meteen afgerekend op het Platform. Z11 brengt 2-wekelijks rapport uit aan de Organisatie over de ontvangen bestellingen en betalingen en maakt het beschikbaar bedrag 2-wekelijks over aan de Organisatie, na aftrek van aankoop en kosten.

 

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

Z11 zal zich zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging onthouden van het bekendmaken aan concurrerende of niet-concurrerende derden van bedrijfsgeheimen en productieprocessen, klantenlijsten, verkoopsvoorwaarden, werk- en organisatiemethoden, of om het even welke andere commerciële, financiële, technische of strategische informatie van de Organisatie, ongeacht of deze informatie beschermd is of kan zijn als intellectueel eigendomsrecht.

Alle proefstalen, goederen, documentatie en, in het algemeen, commercieel materiaal die tijdens de uitvoering van zijn opdracht aan Z11 worden toevertrouwd, blijven eigendom van de Organisatie en moeten aan hem worden teruggegeven zodra de contractuele relatie eindigt. 

Artikel 10 – Vergoeding

Partijen komen een vergoeding overeen per geplaatste bestelling binnen de Verkoopsruimte. Op alle bestellingen van Producten aangeleverd door Z11 wordt een vaste vergoeding van 0,49 euro (BTWin) aangerekend. Op alle bestelling van eigen Producten van de Organisatie wordt een vaste vergoeding van 0,99 euro (BTWin) aangerekend.

Artikel 11 – Algemene verbintenissen van de Organisatie

De Organisatie verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw te handelen in zijn omgang met Z11.

 

Hij verbindt er zich met name toe:

 

Artikel 12 – Facturatie en betaling 

Z11 zal zijn facturen 2-wekelijks bij rapportering, aan de Organisatie voorleggen. Na ontvangst van de factuur heeft de Organisatie 7 kalenderdagen om de factuur te betwisten. Na onderling overleg kunnen Partijen dan besluiten tot een correctie van de afrekening en facturatie met gebeurlijke betalingen.

Artikel 13 – Privacy 

In de huidige verhouding zal Z11 persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Organisatie. Deze verwerking van persoonsgegevens omvat meer bepaald de ontvangst, administratie en doorsturen van bestellingen en betalingen en betreft de identiteits-, adres- en betalingsgegevens van de Klanten.

De Organisatie treedt op als “verantwoordelijke” voor deze verwerking en geeft aan Z11 de taak om deze verwerkingen uit te voeren als “verwerker”. Partijen sluiten dienaangaande ook een “Verwerkingsovereenkomst” af die bijgevoegd wordt als “Bijlage 1” bij deze Handelsvoorwaarden en maken hier integraal deel van uit.

Artikel 14 – Varia  

14.1. Indien een bepaling in deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, ongeldig, onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal deze bepaling geacht worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst, en de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst niet aantasten en evenmin dat deel van de betreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. 

Partijen zullen onmiddellijk naar best vermogen en te goeder trouw over een rechtsgeldige vervangende bepaling onderhandelen die de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen zo dicht als mogelijk benadert. 

14.2. Elke mogelijke wijziging van deze Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door beide partijen wordt ondertekend.

14.3. De Overeenkomst is onderworpen en zal geïnterpreteerd worden volgens het Belgisch recht. 

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van het arrondissement Leuven.